Thống kê chi tiết xổ số Hà Nội

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hà Nội

Bộ số Lần về Tỉ lệ
73 5 Lần 5.56%
37 4 Lần 4.44%
46 4 Lần 4.44%
47 4 Lần 4.44%
59 4 Lần 4.44%
12 3 Lần 3.33%
13 3 Lần 3.33%
16 3 Lần 3.33%
17 3 Lần 3.33%
29 3 Lần 3.33%
31 3 Lần 3.33%
36 3 Lần 3.33%
54 3 Lần 3.33%
58 3 Lần 3.33%
68 3 Lần 3.33%
91 3 Lần 3.33%
99 3 Lần 3.33%
00 2 Lần 2.22%
03 2 Lần 2.22%
05 2 Lần 2.22%
07 2 Lần 2.22%
10 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
18 2 Lần 2.22%
19 2 Lần 2.22%
21 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
25 2 Lần 2.22%
26 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
51 2 Lần 2.22%
55 2 Lần 2.22%
56 2 Lần 2.22%
63 2 Lần 2.22%
75 2 Lần 2.22%
77 2 Lần 2.22%
78 2 Lần 2.22%
79 2 Lần 2.22%
81 2 Lần 2.22%
86 2 Lần 2.22%
92 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Hà Nội đến 07/12/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
73 5 Lần Tăng 2
37 4 Lần Tăng 1
46 4 Lần Tăng 1
47 4 Lần Tăng 1
59 4 Lần Không tăng
12 3 Lần Không tăng
13 3 Lần Tăng 1
16 3 Lần Không tăng
17 3 Lần Tăng 2
29 3 Lần Tăng 1
31 3 Lần Không tăng
36 3 Lần Giảm 1
54 3 Lần Không tăng
58 3 Lần Tăng 1
68 3 Lần Tăng 1
91 3 Lần Không tăng
99 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
36 7 Không tăng
44 7 Tăng 1
73 7 Tăng 2
19 6 Không tăng
46 6 Không tăng
59 6 Không tăng
99 6 Tăng 1
05 5 Không tăng
12 5 Giảm 1
37 5 Tăng 1
47 5 Tăng 1
91 5 Tăng 1
09 4 Không tăng
10 4 Không tăng
14 4 Không tăng
21 4 Giảm 1
25 4 Không tăng
29 4 Không tăng
31 4 Không tăng
48 4 Tăng 1
49 4 Không tăng
54 4 Không tăng
68 4 Không tăng
69 4 Không tăng
79 4 Giảm 1
92 4 Không tăng
96 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
03 15 Không tăng
19 14 Không tăng
46 14 Tăng 1
56 14 Không tăng
09 13 Giảm 1
12 13 Không tăng
27 13 Tăng 1
36 13 Không tăng
44 13 Không tăng
81 13 Không tăng
92 13 Không tăng
11 12 Không tăng
62 12 Không tăng
68 12 Không tăng
05 11 Không tăng
25 11 Tăng 1
48 11 Tăng 1
69 11 Tăng 1
73 11 Tăng 1
79 11 Không tăng
91 11 Tăng 1
00 10 Giảm 1
14 10 Tăng 1
22 10 Không tăng
23 10 Không tăng
29 10 Tăng 1
43 10 Không tăng
51 10 Không tăng
54 10 Không tăng
59 10 Không tăng
84 10 Không tăng
99 10 Tăng 1
04 9 Giảm 1
10 9 Không tăng
16 9 Giảm 1
50 9 Giảm 1
63 9 Không tăng
75 9 Không tăng
76 9 Không tăng
83 9 Không tăng
06 8 Không tăng
17 8 Tăng 1
21 8 Không tăng
35 8 Không tăng
40 8 Không tăng
45 8 Không tăng
47 8 Không tăng
49 8 Giảm 1
57 8 Giảm 1
66 8 Giảm 2
72 8 Không tăng
80 8 Không tăng
96 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 46: 2 Kỳ
  • 25: 2 Kỳ
  • 48: 2 Kỳ
  • 47: 4 Kỳ
  • 37: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Hà Nội trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
25 Lần Giảm 1
0
Không tăng 20 Lần
35 Lần Tăng 1
1
Tăng 2 28 Lần
25 Lần Giảm 3
2
Giảm 3 25 Lần
25 Lần Không tăng
3
Tăng 1 24 Lần
35 Lần Tăng 3
4
Tăng 1 26 Lần
25 Lần Tăng 1
5
Giảm 3 22 Lần
27 Lần Tăng 2
6
Giảm 2 32 Lần
25 Lần Giảm 1
7
Tăng 2 29 Lần
17 Lần Giảm 4
8
Tăng 2 25 Lần
31 Lần Tăng 2
9
Không tăng 39 Lần